Nhân sự

STT Họ và tên Học vị Chức vụ Email
 1Đinh Bá Hùng Anh TSTrưởng khoa dbhanh@upt.edu.vn 
  2 Lâm Ngọc Điệp  ThsGiảng viên lndiep@upt.edu.vn 
 3Lê Anh Linh  Ths  Giảng viên lalinh@upt.edu.vn 
 4 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ Ths  Giảng viên nnhky@upt.edu.vn 
 5Nguyễn Thị Thanh Nguyệt  Ths  Giảng viên nttnguyet@upt.edu.vn 
    6Nguyễn Thị An Nhi  Ths  Giảng viên ntanhi@upt.edu.vn 
 7Nguyễn Thị Thanh Diễm Ths Trợ lý giáo vụ nttdiem@upt.edu.vn