Nhân sự

STT Họ và tên Học vị Chức vụ Email
 1Lê Anh Linh ThSPhó Trưởng khoa lalinh@upt.edu.vn
  2 Lâm Ngọc Điệp  ThsGiảng viên lndiep@upt.edu.vn 
 3Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Ths  Giảng viên nttnguyet@upt.edu.vn
 4 Nguyễn Xuân Viễn Ths  Giảng viên nxvien@upt.edu.vn
 5Võ Thị An Nhi Ths  Giảng viên vtanhi@upt.edu.vn
6Nguyễn Thị Thanh Diễm Ths Trợ lý Khoanttdiem@upt.edu.vn