Quy định về tốt nghiệp

Để tải đầy đủ quy định về tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo tín chỉ xin click chuột tại đây.