Lãnh đạo Khoa

ThS. Lê Anh Linh – Phó Trưởng Khoa

Email: lalinh@upt.edu.vn

ĐT: 0938734350