Đề cương chi tiết

STTTÊN HỌC PHẦNLINK ĐCCTGHI CHÚ
1Hướng nghiệp1. DCCT – Hướng nghiep
2Quản trị học2.DCCT – Quan tri hoc
3Marketing căn bản3. DCCT – Marketing can ban
4Quản trị marketing4. DCCT – Quan tri marketing
5Quản trị sản xuất5. DCCT – QTSX
6Quản trị chuỗi cung ứng6. DCCT – QTCCU
7Kinh tế vi mô7. DCCT – Kinh tế vi mô
8Kinh tế vĩ mô8. DCCT – Kinh tế vĩ mô
9Lập kế hoạch kinh doanh9. DCCT – Lập kế hoạch kinh doanh
10Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh10. DCCT-Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
11Hành vi tổ chức11. DCCT – Hành vi tổ chức
12Hành vi khách hàng12. DCCT – Hành vi khách hàng
13Quản trị hành chính văn phòng13. DCCT – QTHCVP
14Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty14. DCCT – Đạo đức kinh doanh vàvăn hóa công ty
15Quản trị nguồn nhân lực15. DCCT – QTNNL
16Quản trị chiến lược16. DCCT – Quản trị chiến lược
17Quản trị chất lượng17. DCCT- Quản trị chất lượng
18Lập và thẩm định dự án đầu tư18. DCCT – Lập và thẩm định dự án đầu tư
19Thương mại điện tử19. DCCT – TMĐT
20Quản trị bán hàng20. DCCT – Quản trị bán hàng
21Hệ thống tin quản lý21. DCCT – Hệ thống thông tin quản lý
22Quản trị dịch vụ22. DCCT – QTDV
23Quan hệ kinh tế quốc tế23. DCCT – Quan hệ kinh tế quốc tế
24Thực tập24. DCCT – Thực tập
25Kiến tập25. DCCT – Kiến tập