Chức năng – Nhiệm vụ – Quyền hạn

 1. Chức năng:

Phụ trách đào tạo ngành QTKD cho các hệ đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông trong nhà trường; phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, liên kết đào tạo liên quan đến quản trị.

2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức và thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

– Quản lí giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

3. Quyền hạn

*Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng khoa

 • Là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng về lãnh đạo, quản lý toàn diện và điều hành các hoạt động của Khoa;
 • Phân cấp trách nhiệm quản lý lịch trình giảng dạy, chuyên môn, sinh hoạt khoa học, biên soạn giáo án, giáo trình của Khoa, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đoàn kết, nhất trí trong đơn vị;
 • Chỉ đạo các thành viên thuộc đơn vị nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện nội dung giáo trình, chương trình thuộc chuyên ngành và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Sử dụng các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác theo qui định của nhà trường. Được hưởng các chế độ, quyền lợi vật chất theo qui định của trường;
 • Ký các giấy tờ xác nhận sinh viên thuộc khoa quản lý trong phạm vi được Hiệu trưởng ủy quyền và phân cấp;
 • Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn nhằm nâng cao chuyên môn cho đơn vị khi được Hiệu trưởng cho phép;
 • Phân công cố vấn học tập theo quy định của nhà trường;
 • Tham gia cùng Phòng Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên để đánh giá, xếp loại hạnh kiểm sinh viên;

*Quyền hạn của trợ lý Khoa

 • Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo khoa giao;
 • Xây dựng kế hoạch công tác của khoa trình Lãnh đạo khoa phê duyệt;
 • Quản lý văn bản đến, văn bản đi;
 • Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi Lãnh đạo khoa, Trường yêu cầu;
 • Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm, và ra đề thi theo đúng tiến độ;
 • Sắp xếp thời khóa biểu, lịch coi thi, chấm thi theo kế hoạch của khoa, của nhà trường; Quản lý giao, nhận bài thi, bảng điểm;
  -Tổng hợp các hoạt động chuyên môn hàng tháng, quý, học kỳ và cả năm của cán bộ, giảng viên trong Khoa báo cáo Lãnh đạo khoa, Trường và theo dõi việc giải đáp những thắc mắc của sinh viên;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý sinh viên và các công việc giáo vụ của Khoa
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công;
 • Giữ gìn bảo quản tốt thiết bị văn phòng Khoa;
 • Tham gia các công tác khác tại Khoa, Trường (tuyển sinh, coi thi…);
 • Được hưởng các chế độ, quyền lợi vật chất theo qui định của trường;
 • Hỗ trợ xây dựng/điều chỉnh bổ sung kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, giáo trình, bài giảng… của Khoa;

*Quyền hạn của giảng viên trong Khoa

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiên các điều lệ, quy chế, quy định, nội quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường;
 • Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục và trường quy định; viết giáo trình, cải tiến tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập theo phân công của trường, khoa;
 • Chịu sự giám sát của trường, khoa, về nội dung, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, khoa, bộ môn;
 • Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học, hướng dẫn học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống với người học;
 • Thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định và các công tác khác do trường, khoa giao.
 • Tham gia các công tác khác tại Khoa, Trường (tuyển sinh, coi thi…);
 • Hoàn thành nghĩa vụ số tiết giảng dạy, NCKH theo hợp đồng lao động/theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.