Thông báo về việc điều chỉnh thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học chính quy

Check Also

Sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019 – 2020

Ngày 16/08/2019, Khoa Quản Trị kinh Doanh – trường Đại học Phan Thiết đã tổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.