Thông báo thực hiện quy trình đăng ký học lại từ năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện quy trình đăng ký học lại từ năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-ĐHPT ngày 10/6/2019 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Phan Thiết;

Căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường năm học 2020-2021;

Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT) thông báo việc thực hiện đăng ký học lại như sau:

Bước 1: Dựa trên thời khóa biểu (dự kiến) đã ban hành, sinh viên rà soát và đăng ký các học phần bị nợ, đảm bảo không bị trùng các học phần trong học kỳ đã đăng ký.

Bước 2: Sinh viên điền thông tin đăng ký học lại vào Phiếu đăng ký có chữ ký xác nhận của cố vấn học tập.

Bước 3: Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Kế hoạch tài chính và nộp Phiếu đăng ký học lại (có xuất trình biên lai) về phòng QLĐT để lập danh sách lớp.

 Lưu ý: sinh viên nộp Phiếu đăng ký học lại về phòng QLĐT 1 tuần trước khi bắt đầu môn học. Phòng QLĐT không nhận các trường hợp đăng ký trễ làm ảnh hưởng đến việc lập danh sách lớp học phần.

Đề nghị sinh viên và các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện thông báo trên để không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Nhà trường.

Trân trọng./.

Check Also

Về việc tổ chức Ngày Hội việc làm và Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

THÔNG BÁOVề việc tổ chức Ngày Hội việc làm và Lễ trao bằng tốt nghiệp năm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.